ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเรียนออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเรียนออนไลน์


พนักงาน NSI นำสินประกันภัย ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยฝ่ายการพนักงาน และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเรียนนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อการพัฒนาตำแหน่งงานและองค์ความรู้ทางวิชาชีพของบุคคลากร

วิธีการสมัครเรียน

  1. ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลที่กำหนดไว้ในฟอร์มลงทะเบียนหน้าเว็ปให้ครบถ้วน
  2. หรือติดต่อฝ่ายการพนักงานเพื่อขอลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ท่านจะได้รับการตอบยืนยันรับสมัครทางอีเมล์พร้อมรหัสชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่าน
  3. การลงทะเบียนเรียนจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ฝ่ายการพนักงานมีสิทธิในการประมวลผลการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากพนักงานอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีพนักงานอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมการลงทะเบียนเรียนได้ตามแต่ความเหมาะสม โดยฝ่ายการพนักงานมิได้มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมการลงทะเบียนที่เกิดขึ้นใดๆ
  4. การลงทะเบียนเรียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อฝ่ายการพนักงานได้ตอบรับทางอีเมล์เท่านั้น
  5. การเข้าอบรมต้องใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นห้ามใช้ของพนักงานท่านอื่นโดยเด็ดขาด