พัฒนาความรู้

ทำงานแบบ "มืออาชีพ" กับการทำงานแค่เป็นเพียง "อาชีพ"

ต่างกันอย่างไร ?

Improving Customer Service in the Utility Industry | The MSR Group

ในทุกองค์กรย่อมต้องการคนทำงานมืออาชีพมากกว่า เพราะมั่นใจได้ว่าจะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรได้ คุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายไป และแน่นอนว่าโอกาสก้าวหน้าสู่ตำแหน่งหัวหน้า หรือผู้บริหารระดับสูง ๆ ขึ้นไปย่อมมีมากกว่าคนทำงานเป็นแค่เพียงอาชีพโดยมุ่งแค่เงินเดือน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนที่ได้รับไปในแต่ละวัน เดือน ปี

เพื่อน ๆ ชาว NSI อาจจะลองตั้งคำถามตัวเองดูก็ได้ว่า ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดินทางมาทำงาน เรามาทำงานแบบ "มืออาชีพ" หรือมาทำงานเพียงเป็น "อาชีพ"?

     เราสร้างผลงาน "ดีเลิศ" จนเป็นที่ยอมรับ หรือ ทำพอผ่าน ๆ ตามค่าตอบแทนที่ได้รับ..

     เรารับผิดชอบงานอย่างดี แม้ไม่มีใครคุม หรือ ถ้าหัวหน้าไม่คุม ก็ไม่กระตือรือร้นที่จะทำ..

     เรายินดีทุ่มเททำงานให้สำเร็จ เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร หรือ ถ้าส่วนตัวไม่ได้ประโยชน์ ก็ไม่ค่อยอยากทำ..

ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) คือ การมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และลงมือทำอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด

หากคนทำงานทุกคน พัฒนาความเป็นมืออาชีพ รู้มากขึ้น รู้ลึกขึ้น เชี่ยวชาญมากขึ้น มีมาตรฐานสูงขึ้น จริยธรรมสูงขึ้น ทุ่มเทจริงจังมากขึ้น และสร้างผลงานที่ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ย่อมเท่ากับเป็นการสร้าง "มูลค่าเพิ่ม" ให้ตนเอง ในฐานะมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดีแอดมินมีความเชื่อมั่นว่าชาว NSI นำสินประกันภัยทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ทำงานเป็นแบบมืออาชีพ  และที่สำคัญโครงการจัดการความรู้หรือ NSI KM ก็เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ของชาว NSI สู่ความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัยผ่านทางเว็ปไซท์ www.nsi-elearning.com เพื่อที่เราจะเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน

Professional Qualifications - What are professional qualifications? -  AllAboutCareers