NSI-eLearning : เว็บไซต์ KM เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวนำสินประกันภัย

ความหมายของ KM (Knowledge Management)


การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ

ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่

  • บรรลุเป้าหมายของงาน

  • บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน

  • บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร

ทั้งเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบ แนะนำความรู้ในงาน หรือในหน้าที่ที่มีการปฏิบัติตามความรู้ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน (หรือพนักงานที่มีประสบการณ์) ซึ่งนอกเหนือจากในตำราวิชาการ  โดยหาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอด สังเคราะห์ย่อยสาระหรือปรุงแต่งให้ง่ายต่อการนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงตามยุคตามสมัยยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ :


วิสัยทัศน์ 

“สร้างสรรค์การเรียนรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้”

 

พันธกิจ 

สร้างประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ สู่การเป็นบุคคลากร NSI มืออาชีพ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกัน"