คอร์สเรียนออนไลน์

ข่าว และ บทความ


เพื่อนชาว NSI เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

20 มกราคม 2565 Admin01 NSI 0 บทความ KM

เชื่อว่าในการปฏิบัติงานของเพื่อน ๆ พนักงานชาว NSI ทุกฝ่ายทุกแผนกมักต้องเผชิญกับข้อสงสัยหรือข้อติดขัดในการทำงานตามที่เจ้านายหรือหัวหน้าสั่งบ้างไม่มากก็น้อย แต่สิ่งสำคัญคือเราจะลุล่วงผ่านพ้นปัญหาไปได้อย่างไรในเมื่อ....

 • เวลามีปัญหาในการทำงานไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนั้นๆ จากใครและที่ไหน
 • การค้นหาข้อมูลที่จะนำมาประกอบการทำงาน ส่วนใหญ่ใช้เวลานาน หรือหาไม่ค่อยพบ
 • ข้อมูลที่หาได้มักจะไม่ทันสมัย ไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามความต้องการ
 • เมื่อได้รับมอบงานใหม่ หรือมีพนักงานใหม่เข้ามามักจะไม่เกิดการต่อยอดงานเดิมต้องเริ่มต้นจากศูนย์กันใหม่
 • พนักงานในฝ่ายมักมีการทำงานผิดพลาดซ้ำๆ ในเรื่องเดิมๆ เพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องหรือขาดแนวทางการแก้ไข
 • ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ส่วนมากจะคิดหรือทำซ้ำๆ กัน
 • การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ในงานมักเกิดขึ้นในวงแคบๆ เฉพาะคนที่สนิทสนมกันเท่านั้น ไม่แพร่กระจายให้คนอื่นๆ รู้บ้าง
 • ความรู้อยู่ที่ตัวบุคลากร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เกษียณอายุ ลาออก ย้าย เปลี่ยนหน้าที่ ก็เกิดผล กระทบกับงานและองค์กร
 • บางฝ่ายอาจมี “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” หรือ “Best Practice” แต่ไม่ค่อยนำมาใช้ไม่เคยนำไปขยายผลให้กับหน่วยงานอื่นๆ และบางหน่วยงานก็ไม่รู้ว่า Best Practice ของตนคืออะไร
 • ความรู้ที่พนักงานในฝ่ายตนเอง หรือฝ่ายอื่นได้จากการประชุม อบรม สัมมนา ไม่มีการนำมาเผยแพร่แบ่งปันให้แก่คนอื่นๆ ที่ไม่ได้ไป
 • องค์กรไม่มีการเก็บรวบรวมประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานโดยเฉพาะการดำเนินโครงการสำคัญๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้อ้างอิงศึกษา
 • และที่สำคัญคือไม่ได้ถือว่าการแลกปันความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน จึงต้องให้มีปัญหาเสียก่อนถึงจะมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเรื่องนั้นๆ  และจะทำเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น

โครงการ KM หรือ การจัดการความรู้ จึงเป็นการจุดประกายของการค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อการลดปัญหาให้กับบุคลากร NSI จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ และ www.nsi-elearning.com นี้ก็จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรไว้อย่างเป็นหมวดหมู่และเข้าถึงได้ง่าย. 

 

 

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น