การอบรมสร้างความตระหนัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การอบรมสร้างความตระหนัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รหัสคอร์ส :

 A0028

เนื้อหา : 3 ตอน ( 3 ชม. )

ผู้สอน

วิทยากรพิเศษ NSI

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรเพื่อให้พนักงานทราบถึงภาพรวมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาระของกฎหมาย และหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว รวมถึงแนวทางวิธีการบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Inventory)

บทเรียน :